Конкурс за асистент по САЕ в ПУ


Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Филологически факултет
Катедра по английска филология

 О  Б  Я  В  А

Катедрата по английска филология обявява конкурс с конкурсен изпит за назначаване на асистент по: Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. Филология; Германски езици; Съвременен английски език.

Подробности за конкурса: https://uni-plovdiv.bg/news/news/440/

Comments are closed.